Tamio Shiraishi @ The Cake Shop [July – 09]

Band: Tamio Shiraishi Solo

Videographer: Kevin Reilly

erosa1996Tamio Shiraishi @ The Cake Shop [July – 09]